The Japan Academy

Past and Present President

The Tokyo Academy: January 1879 - June 1906

FUKUZAWA, Yukichi FUKUZAWA Yukichi Jan. 1879 - June 1879
NISHI, Amane NISHI Amane June 1879 - Dec. 1880
KATO, Hiroyuki KATO Hiroyuki Dec. 1880 - June 1882
NISHI, Amane NISHI Amane June 1882 - June 1886
KATO, Hiroyuki KATO Hiroyuki June 1886 - Dec. 1895
HOSOKAWA, Junjiro HOSOKAWA Junjiro Dec. 1895 - Dec. 1897
KATO, Hiroyuki KATO Hiroyuki Dec. 1897 - June 1906

The Imperial Academy: June 1906 - December 1947

KATO, Hiroyuki KATO Hiroyuki July 1906 - June 1909
KIKUCHI, Dairoku KIKUCHI Dairoku July 1909 - Aug. 1917
HOZUMI, Nobushige HOZUMI Nobushige Oct. 1917 - Oct. 1925
OKANO, Keijiro OKANO Keijiro Nov. 1925 - Dec. 1925
SAKURAI, Joji SAKURAI Joji Feb. 1926 - Jan. 1939

The Japan Academy: December 1947 -

NAGAOKA, Hantaro NAGAOKA Hantaro March 1939 - June 1948
YAMADA, Saburo YAMADA Saburo June 1948 - Nov. 1961
SHIBATA, Yuji SHIBATA Yuji Jan. 1962 - Nov. 1970
NAMBARA, Shigeru NAMBARA Shigeru Nov. 1970 - May 1974
和達清夫 WADATI Kiyoo Oct. 1974 - Oct. 1980
ARISAWA, Hiromi ARISAWA Hiromi Oct. 1980 - Oct. 1986
KUROKAWA, Toshio KUROKAWA Toshio Dec. 1986 - Feb. 1988
WAKIMURA, Yoshitaro WAKIMURA Yoshitaro April 1988 - April 1994
FUJITA, Yoshio FUJITA Yoshio April 1994 - April 2000
ICHIKO, Teiji ICHIKO Teiji April 2000 - Oct. 2001
NAGAKURA, Saburo NAGAKURA Saburo Oct. 2001 - Oct. 2007
KUBO, Masaaki KUBO Masaaki Oct. 2007 - Oct. 2013
SUGIMURA, Takashi SUGIMURA Takashi Oct. 2013 - Oct. 2016
Shiono SHIONO Hiroshi Oct. 2016 - Oct. 2019
Imura IMURA Hiroo Oct. 2019 - Oct. 2022
Sasaki SASAKI Takeshi Nov. 2022 -